Waleczność

Zaangażowanie

Pomysłowość

Blog

01.08.2017

Co z 500 + za granicą?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Polacy którzy przebywają za granicą także skorzystali z rządowego programu 500 plus.

Warto jednak pamiętać, aby nie pobierać jednocześnie podobnego świadczenia w kraju, w którym przebywają. O ile w Polsce świadczenie pieniężne w postaci 500 plus jest nowością, to w wielu krajach funkcjonuje ono od dawna i ma się bardzo dobrze. Do tego stopnia dobrze, że świadczenie poza granicami Polski może być znacznie korzystniejsze niż oferowane przez nasz rząd 500 zł. Zachęcająca jest także formalna strona starania się o takie świadczenie za granicą, gdyż często przepisy te są bardziej przejrzyste, mniej rygorystyczne (kryterium dochodowe!) oraz przewidywanych zasiłków jest po prostu więcej. Polacy pracujący w takich krajach jak Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia czy Belgia chętniej będą pobierać zasiłek w tamtych krajach, co wykluczy możliwość pobierana świadczeń w Polsce. Z kolei Polacy przebywający w takich krajach jak Słowacja, Rumunia, Czechy, Chorwacja czy Litwa zdecydowanie powinni ubiegać się o świadczenia z Polskiego budżetu.

Czytaj więcej

01.07.2017

Kradzież pojazdu z parkingu strzeżonego

Pozostawiając swój samochód na płatnym strzeżonym parkingu jesteśmy przekonani, że pojazd jest w pełni bezpieczny. Natomiast jak pokazuje praktyka nawet pozostawienie samochodu na płatnym parkingu nie gwarantuje jego posiadaczowi, że pojazd pod jego nieobecność nie zostanie skradziony bądź uszkodzony.

Posiadacz pojazdu pozostawiający samochód na płatnym parkingu zazwyczaj nie jest świadomy jaką z prawnego punktu widzenia zawarł umowę z właścicielem parkingu. Do zawarcia umowy z reguły dochodzi w sposób dorozumiany, tj. w momencie wjazdu na parking. Posiadacz pojazdu dokonuje opłaty i umowa jest zawarta. Udzielając odpowiedzi na pytanie kto ponosi odpowiedzialność za utratę naszego pojazdu uzależniona jest właśnie od rodzaju zawartej umowy. Przy określeniu osoby odpowiedzialnej za szkodę, istotne jest czy parking jest strzeżony, niestrzeżony, monitorowany, czy też dozorowany. To właśnie właściciel parkingu „strzeżonego” odpowiada za utratę lub uszkodzenie pojazdów zaparkowanych na tym parkingu. Wynika to z faktu, iż przedsiębiorcę i kierowcę pojazdu łączy w tym wypadku umowa przechowania. Ponadto, właściciel parkingu strzeżonego nie może uwolnić się od odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na tym parkingu. Kradzież samochodu znajdującego się na strzeżonym parkingu powoduje, że przechowawca pojazdu, ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie samochodu, bowiem jest on zobowiązany do należytej staranności przy prowadzeniu działalności usługowej.

Czytaj więcej

01.06.2017

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne

Aby uzyskać świadczenie przedemerytalne trzeba spełnić kilka warunków.

Świadczenie przedemerytalne jest świadczeniem pieniężnym finansowanym ze środków Funduszu Pracy dla pracowników w wieku zbliżonym do emerytalnego, którzy posiadają długi staż zawodowy (wystarczający do nabycia emerytury) i utracili źródło przychodu w związku z ustaniem zatrudnienia lub stosunku służbowego wskutek przyczyn od nich niezależnych, nie osiągnęli natomiast wieku emerytalnego.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

1. do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

2. do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub

3. do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta i 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

4. zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

5. do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub

6. do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

Czytaj więcej

01.05.2017

Reklamacja a paragon

Zdecydowanie tak! Prawo konsumenta do reklamacji nie może być w żaden sposób ograniczane.

Nie wolno też sugerować, że nie będzie możliwości jej złożenia w przypadku utraty paragonu (przykład: decyzja UOKiK w sprawie Auchan Polska). Zgodnie z prawem podstawą złożenia reklamacji jest wada zakupionego towaru lub usługi. Paragon jest jednym z wielu możliwych dowodów zakupu, jaki konsument może przedstawić sprzedawcy zgłaszając reklamację. Gdy paragon zniszczył się, wyblakł albo zaginął, dowodem może być np. potwierdzenie płatności, wyciąg z rachunku bankowego, e-mail czy zeznanie świadków. Jeżeli więc kupiony towar ma wadę, zawsze masz prawo złożyć reklamację, żądając doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości lub części pieniędzy (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy). Podstawą reklamacji może być rękojmia (zawsze) albo gwarancja (o ile została udzielona). Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego. To jeden z wielu możliwych dowodów nabycia rzeczy w danym sklepie i w danej cenie. Inne to: świadkowie, wydruki z karty płatniczej czy kredytowej, e-maile. Niemniej trzeba pamiętać, że paragon znacznie ułatwia złożenie reklamacji.

Czytaj więcej

01.05.2017

Co powinno się wiedzieć na temat AC?

Autocasco należy do grupy ubezpieczeń dobrowolnych. Zawarcie polisy zależne jest więc tylko od właściciela pojazdu zarejestrowanego w Polsce.

Polisa taka jest zawierana na okres jednego roku, bądź w miarę potrzeby, na krótszy okres. Składkę ubezpieczenia opłaca się jednorazowo lub w ratach. Umowa wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia lub w momencie nieopłacenia kolejnej raty składki. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w pojeździe i w jego wyposażeniu. Odszkodowanie jest wypłacane w następujących wypadkach: -gdy uszkodzenie pojazdu nastąpiło w związku z jego ruchem lub postojem z powodu działania siły mechanicznej, gdy ubezpieczony sam ponosi winę za uszkodzenie pojazdu (np. zderzenie z innym pojazdem, osobą, innymi przedmiotami np. słupem, bramą); -uszkodzenie powstałe w związku ze zderzeniem ze zwierzęciem; -uszkodzenie spowodowane działaniem osób trzecich; -uszkodzenia związane z działaniem żywiołów (powódź, wybuch, pożar, opady atmosferyczne itp.); -kradzieży pojazdu lub jego części. Ubezpieczyciel nie odpowiada jednak za skutki zdarzeń, jeśli kierowca prowadził pojazd bez odpowiednich dokumentów (dowód rejestracyjny, prawo jazdy) lub pod wpływem alkoholu, oraz w przypadku, gdy kierowca z nieuzasadnionych przyczyn oddalił się z miejsca zdarzenia.Składka zależna jest od wartości samochodu. Wartość ustalana może być przez rzeczoznawcę lub na podstawie katalogu średnich wartości rynkowych pojazdów w danym okresie. Jeżeli ubezpieczany jest nowy samochód, to pod uwagę brana jest jego wartość z faktury zakupu.

Czytaj więcej

01.03.2017

Rejestracja samochodu z kierownicą po złej stronie

W związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju możliwa jest rejestracja samochodów osobowych z kierownicą po prawej stronie.

Projekty rozporządzeń zostały 14 lipca 2015 r. przekazane do Rządowego Centrum Legislacji celem ich opublikowania i wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Pojazdy z kierownicą po prawej stronie powinny zostać dostosowane do ruchu prawostronnego w zakresie świateł zewnętrznych, lusterek wstecznych oraz prędkościomierza wyskalowanego w km/h (lub jednocześnie w km/h i mph). Spełnienie tych wymogów ma być weryfikowane podczas okresowego badania technicznego, przeprowadzanego przed pierwszą rejestracją w Polsce. Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu zostały określone w oparciu o analizę wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz po dokonaniu oceny stanu prawnego obowiązującego w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Rozporządzenia zostały dodatkowo poddane procedurze notyfikacji w Komisji Europejskiej, która daje możliwość wszystkim krajom członkowskim UE zaopiniowania nowych przepisów technicznych nie będących implementacją prawa unijnego, a jedynie regulacjami krajowymi.

Czytaj więcej

01.02.2017

Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym, pozwalającymi utrzymać mieszkanie, gdy najemca (właściciel) nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie.

Przysługuje on najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny. Aby otrzymać pomoc należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklarację o wysokości dochodów za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za ten okres. Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. Może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód (wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe) na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. W razie stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, dodatek mieszkaniowy wstrzymuje się, do czasu uregulowania zaległości. A jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, to decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa, natomiast gdy ureguluje się należność w terminie to wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Podsumowując, by otrzymać pomoc należy złożyć wniosek na formularzu do wójta/burmistrza/prezydenta miasta (w zależności od wielkości gminy) oraz deklarację o wysokości dochodów za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za ten okres.

Czytaj więcej

01.01.2017

Czy urlop ojcowski i „tacierzyński” to ten sam urlop?

Nie, są to dwa osobne i niezależne rodzaje urlopów.

Urlop ojcowski przysługuje wyłącznie ojcu dziecka i może on skorzystać z 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego zarówno gdy matka dziecka korzysta jednocześnie z urlopu macierzyńskiego, jak i w sytuacji gdy sam ojciec wykorzystuje część urlopu macierzyńskiego żony w formie tzw. "urlopu tacierzyńskiego". W praktyce więc możliwe jest skorzystanie zarówno z możliwości urlopu "tacierzyńskiego", jak i dodatkowego 14-dniowego urlopu ojcowskiego. Co ciekawe, urlop ten przysługuje niezależnie od formalnego związku małżeńskiego rodziców dziecka. Urlop ojcowski nie musi być wykorzystany bezpośrednio po urodzeniu się dziecka. Pracownik może go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Wymiar tego urlopu wynosić będzie 2 tygodnie, tj. 14 dni kalendarzowych. Przy czym pracownik ojciec chcąc wykorzystać urlop w całości powinien pamiętać, że musi rozpocząć urlop 14 dni przed pierwszymi urodzinami dziecka. Ojcowie, którzy prowadzą działalność gospodarczą także mogą skorzystać z urlopu ojcowskiego, a jedynym warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu (przedsiębiorca musi opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe). Wystarczy aby jedna składka przed wzięciem urlopu została opłacona na ubezpieczenie. Podobnie jak wyżej, urlop ojcowski należy wykorzystać przed ukończeniem przez dziecko 12 miesiąca. Ostatni dzień urlopu musi zawierać się w tym okresie. Za okres 14 dni zasiłek będzie wypłacał ZUS. Urlop ojcowski zapewnia ojcu dziecka 100% średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy oraz jest on chroniony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę. Podsumowując, aby otrzymać urlop ojcowski należy spełniać następujące warunki: posiadać status pracownika, mieć na wychowaniu dziecko oraz złożyć odpowiedni wniosek.

Czytaj więcej

01.12.2016

Czy podczas upałów można pracować krócej?

Tak, jest to jednak ściśle uregulowane przepisami.

Zgodnie z art. 94 pkt 2 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości. Optymalna temperatura do pracy to ok. 17-20°C, w związku z tym przy temperaturach znacznie wyższych należy stworzyć takie warunki, by pracownik czuł się możliwie komfortowo. Niestety przepisy bhp określają precyzyjnie jedynie dolną granicę temperatur w pomieszczeniu pracy. W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy -nie niższą jednak niż 14°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają (np. praca w chłodniach). Natomiast w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18°C. W przypadku młodocianych (osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat), to nie mogą oni pracować w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza przekracza 65%. Przy organizacji stanowiska pracy należałoby wykazać się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem i w miarę możliwości wprowadzić pewne zmiany jak np. skrócenie czasu pracy, zastosowanie dłuższych przerw, czy rotację pracowników na stanowiskach pracy. Rola sprawnie działającej wentylacji, czy klimatyzacji jest również nie do przecenienia. Obowiązkiem pracodawcy w przypadku pracy w upale jest bezpłatne dostarczenie pracownikom napojów. Jeśli warunki pracy nie są odpowiednie, to pracownik może opuścić swoje miejsce pracy, ale wcześniej powinien powiadomić o tym przełożonego. Może także poskarżyć się inspekcji pracy i jeśli zostanie stwierdzone wykroczenie przeciwko jego prawom i wówczas pracodawca może zostać ukarany mandatem do 2 tys. złotych.

Czytaj więcej

01.01.2012

Zwrot wydatków na zakup okularów korekcyjnych od pracodawcy?

Zwrot wydatków na zakup okularów korekcyjnych od pracodawcy przysługuje nam jeśli mamy zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, że mamy wadę wzroku i korzystamy z okularów korekcyjnych.

Zgodnie z art. 2376 § 1 i 3 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku z monitorem ekranowym (przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy) okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Kwota podlegająca zwrotowi nie jest uregulowana żadnymi przepisami. Najczęściej pracodawca w regulaminach pracy umieszcza stosowne regulacje w tym zakresie. Pracodawca może zaopatrzyć pracownika w okulary korygujące wzrok lub (co ma miejsce zdecydowanie częściej) poprzez dokonanie przez pracownika zakupu zaleconych okularów i otrzymanie częściowego lub całościowego zwrotu poniesionych wydatków udokumentowanych fakturą. Gdy pracownik po dokonaniu zakupu okularów korekcyjnych przedkłada fakturę, na podstawie której następuje zwrot poniesionych kosztów, pracodawca ustala kwotę przeznaczoną na omawiane okulary i informuje o tym zainteresowanych pracowników. Należy mieć jednak na uwadze, że wysokość środków finansowych, jakie pracodawca przeznacza na okulary, powinna umożliwiać zakup okularów korygujących wzrok zgodnych z zaleceniem lekarza.

Czytaj więcej