Odszkodowania

Przyczyny wypłaty odszkodowań nie należą do wspomnień do których chcemy powracać. Mimo tego, że czasu cofnąć nie można, warto być świadomym jakie prawa przysługują osobom poszkodowanym. Często się bowiem zdarza, że brak świadomości prawnej pozbawia nas możliwości uzyskania należnych nam pieniędzy.

Kancelaria Radcy Prawnego Janusza Behrendt świadczy kompleksowe usługi w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Każde powierzone nam zadanie wykonujemy z pełnym zaangażowaniem oraz poświęceniem. Indywidualne podejście do każdego klienta umożliwia nam przyjęcie najbardziej odpowiedniej taktyki procesowej.

W nazewnictwie prawniczym przyjmuje się, że odszkodowanie należy się za szkodę w mieniu a zadośćuczynienie za krzywdę związaną z uszczerbkiem na zdrowiu.

Poniżej przedstawiamy najczęstsze zdarzenia, które powodują obowiązek wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia wraz z ich krótkim omówieniem.

Wypadki komunikacyjne
Czytaj więcej
Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków przez podmioty zobowiązane do określonego działania
Czytaj więcej

ZAMKNIJ

W przypadku dochodzenia odszkodowań/świadczeń z tytułu dobrowolnych umów ubezpieczenia, decydujące znaczenie będzie miała treść zawartej umowy oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Przed zdecydowaniem się na wniesienie pozwu należy więc dokładnie zapoznać się z treścią zawartej umowy i ustalić jakie konkretnie prawa nam z niej przysługują. Kancelaria Radcy Prawnego Janusza Behrendt świadczy kompleksowe usługi w tym zakresie, począwszy od analizy treści zawartej umowy, określenia zasadności żądań a skończywszy na dochodzeniu praw klienta przed towarzystwami ubezpieczeniowymi bądź sądami. 

Odszkodowanie za ubepieczone mienie
Czytaj więcej

ZAMKNIJ

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy można uzyskać od pracodawcy lub od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kancelaria Radcy Prawnego Janusza Behrendt oferuje pomoc w obydwu przypadkach.

Aby móc zakwalifikować dane zdarzenie za wypadek przy pracy, zdarzenie to powinno nastąpić:

(1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności do których jest on zobowiązany;

(2) podczas lub z związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy;

(3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy;

 

Przez wypadek należy rozumieć „zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć

Wypadki przy pracy
Czytaj więcej

ZAMKNIJ

Aby móc starać się o odszkodowanie z powodu błędu medycznego, należy wykazać że do uszczerbku na zdrowiu doszło w wyniku postępowania sprzecznego z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej. Do najczęściej spotykanych rodzajów błędów medycznych należy zaliczyć: błąd diagnostyczny (źle postawiona diagnoza), błąd organizacyjny (niesprawnie zorganizowana pomoc medyczna), błąd techniczny (np. błędnie przeprowadzona operacja) czy też błąd terapeutyczny (np. nieodpowiedni sposób leczenia).

W przypadku dochodzenia odszkodowania z tytułu błędu medycznego poszkodowany ma wybór w jakim trybie chce je uzyskać. Możliwym jest bowiem tradycyjne wystąpienie na drogę sądową bądź (dla błędów popełnionych po 01 stycznia 2012 r.) wystąpienie do Wojewódzkiej komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.  W obu przypadkach Kancelaria oferuje kompleksową pomoc.

Błędy medyczne
Czytaj więcej

ZAMKNIJ

Na wielu nieruchomościach zostały lub mają być zainstalowane urządzenia energetyczne, gazowe czy wodociągowe, których stan prawny nie został w żaden sposób uregulowany. Przez termin urządzenia należy przede wszystkim rozumieć słupy, linie energetyczne oraz rury w ziemi. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wyraził zgody na budowę takiego urządzenia przesyłowego to ma on prawo do żądana zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z jego nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe.

Urządzenia przesyłowe
Czytaj więcej

Kancelaria Radcy Prawnego Janusza Behrendt oferuje wsparcie na każdym etapie dochodzenia swoich praw.

6 rzeczy o których wiedzieć o odszkodowaniu:

1

Odszkodowanie a podatek dochodowy.

Czytaj więcej

2

W jakim terminie ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie?

Czytaj więcej

Ogólną zasadą jest, że ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia go o szkodzie. W uzasadnionych przypadkach, gdyby Ubezpieczyciel nie był wstanie wypłacić odszkodowania w terminie 30 dni, powinien on wypłacić odszkodowanie w terminie 14 dni od wyjaśnienia okoliczności spornych.  Łączny czas czekania na wypłatę odszkodowania nie powinien być dłuższy niż 90 dni. Brak zapłaty odszkodowania z uwzględnieniem powyższych terminów uprawnia do naliczenia odsetek.

3

Przedawnienie odszkodowania.

Czytaj więcej

Roszczenie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku przedawniają się z upływem lat trzech, od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin na dochodzenie tego roszczenia nie może być jednak dłuższy niż 10 lat od momentu zajścia szkody.

Jeżeli szkoda na osobie powstała w wyniku przestępstwa (zbrodni lub występku), roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

4

Kolizja z obywatelem Państwa Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

W celu likwidacji szkody z tytułu kolizji z obywatelem innego Państwa należącego do Unii Europejskiej, poza standardowymi czynnościami związanymi z zdarzeniem (spisanie oświadczenia, wezwanie policji, sprawdzenie ważności polisy OC),  należy zwrócić się z roszczeniem do polskiego przedstawiciela zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń. Listę przedstawicieli (tzw. korespondentów) znajdą Państwo pod adresem tutaj (http://pbuk.pl/pl/lista-korespondentow). Jeżeli dane towarzystwo nie posiada korespondenta na terenie naszego kraju to szkodę należy zgłosić w PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. Warto pamiętać, że korespondenci są odpowiedzialni wyłącznie za przeprowadzenie postępowań likwidacyjnych, nie będą oni jednak stroną pozwaną w przypadku ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową.  

5

Nieznany sprawca zdarzenia a odszkodowanie.

Czytaj więcej

Jeżeli sprawca zdarzenia zbiegł z jego miejsca lub pozostaje nieznany możemy zwrócić się o wypłatę odszkodowania do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przysługuje nam za szkody osobowe (np. zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, opieki) oraz materialne (uszkodzenia mienia np. pojazdu). Warunkiem wypłaty odszkodowania za uszkodzone mienie, jest doznanie przez którekolwiek z uczestników zdarzenia uszczerbku na zdrowiu trwającego dłużej niż 14 dni. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypłaca odszkodowań za kolizje nieznanych sprawców, w których nikt nie odniósł obrażeń. 

6

Zwrot kosztów opieki/ prywatnego leczenia.

Czytaj więcej

Jeżeli w związku z zdarzeniem powodującym obowiązek wypłaty odszkodowania, poszkodowany był zmuszony korzystać z opieki osób trzecich, to należy mu się z tego tytułu odszkodowanie. Zwrot kosztów opieki powstaje niezależnie od tego, czy opieka była sprawowana przez profesjonalnych opiekunów czy osoby bliskie.

Osobom poszkodowanym należy się także co do zasady zwrot kosztów prywatnej opieki medycznej, jeżeli jest ona związana z skutkami wypadku. Ocena tego, czy wydatki poniesione na prywatną opiekę medyczną były związane z skutkami zdarzenia, powinna uwzględniać przede wszystkim dążenie osoby poszkodowanej do poprawy swojego stanu zdrowia.