Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym, pozwalającymi utrzymać mieszkanie, gdy najemca (właściciel) nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie.

Przysługuje on najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny. Aby otrzymać pomoc należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklarację o wysokości dochodów za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za ten okres. Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. Może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód (wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe) na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. W razie stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, dodatek mieszkaniowy wstrzymuje się, do czasu uregulowania zaległości. A jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, to decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa, natomiast gdy ureguluje się należność w terminie to wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Podsumowując, by otrzymać pomoc należy złożyć wniosek na formularzu do wójta/burmistrza/prezydenta miasta (w zależności od wielkości gminy) oraz deklarację o wysokości dochodów za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za ten okres.

adwokat Gdańsk adwokat Pruszcz Gdański nabycie spadku Pomoc prawna Gdańsk Prawa pracownicze przyjęcie spadku radca prawny Gdańsk usługi prawne w Gdańsku