Zwrot wydatków na zakup okularów korekcyjnych od pracodawcy?

Zwrot wydatków na zakup okularów korekcyjnych od pracodawcy przysługuje nam jeśli mamy zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, że mamy wadę wzroku i korzystamy z okularów korekcyjnych

Zgodnie z art. 2376 § 1 i 3 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku z monitorem ekranowym (przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy) okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Kwota podlegająca zwrotowi nie jest uregulowana żadnymi przepisami. Najczęściej pracodawca w regulaminach pracy umieszcza stosowne regulacje w tym zakresie. Pracodawca może zaopatrzyć pracownika w okulary korygujące wzrok lub (co ma miejsce zdecydowanie częściej) poprzez dokonanie przez pracownika zakupu zaleconych okularów i otrzymanie częściowego lub całościowego zwrotu poniesionych wydatków udokumentowanych fakturą. Gdy pracownik po dokonaniu zakupu okularów korekcyjnych przedkłada fakturę, na podstawie której następuje zwrot poniesionych kosztów, pracodawca ustala kwotę przeznaczoną na omawiane okulary i informuje o tym zainteresowanych pracowników. Należy mieć jednak na uwadze, że wysokość środków finansowych, jakie pracodawca przeznacza na okulary, powinna umożliwiać zakup okularów korygujących wzrok zgodnych z zaleceniem lekarza.

adwokat Gdańsk adwokat Pruszcz Gdański nabycie spadku Pomoc prawna Gdańsk Prawa pracownicze przyjęcie spadku radca prawny Gdańsk usługi prawne w Gdańsku